ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Johanah en de cliënt waarop Johana deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. Inspanning 
  1. De wimperstyliste van Johanah zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de wimperstyliste/browstyliste worden verteld.
  3. De wimperstyliste/browstyliste van Johanah is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.4. De wimperstyliste/browstyliste van Johanah zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

  3.  Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Johanah melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Johanah 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten en minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de wimperstyliste/browstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimperstyliste/browstyliste de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Johanah moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

  4. Betaling
  1. Johanah vermeld alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of bank transfer te voldoen.

  5. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de wimperstyliste/brostyliste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste/browstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.2. De wimperstyliste/browstyliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.3. De wimperstyliste/browstyliste behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.4. De wimpersalon/browsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.5. De wimperstyliste/browstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste/browstyliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.8. De wimperstyliste/browstyliste gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar facebookprofiel, instagram en of website na mondelinge toestemming van de cliënt.6. AansprakelijkheidJohanah is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de wimperstyliste/browstyliste van Johanah is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.7. Beschadiging en/of diefstal1. Johanah behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.2. Johanah meldt diefstal altijd bij de politie.8. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen gemeld worden aan de eigenaar van Johanah. Na 5 dagen vervalt de garantie op wimperbehandelingen/browbehandelingen.2. Johanah moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Johanah de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Johanah het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.5. Indien Johanah en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  6. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de wimperstyliste/browstyliste van Johanah het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.3. Er word van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

  7. Garantie
  1. Johanah geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.Deze garantie vervalt indien:

  2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.11. Recht1. Op elke overeenkomst tussen Johanah en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read our cookie policy